Como unha das principais ferramentas do proceso, se constituirán tres Comisións Urbanísticas de carácter mixto, que asumirán as funcións de seguimento e coordinación tanto do PXOM como do propio proceso de participación:

 •  Comisión política
 •  Comisión territorial
 •  Comisión sectorial

A Comisión Política, xa formada na actualidade, está formada por representantes das diferentes corporacións e a técnica de urbanismo.

A Comisión Territorial é o órgano que representará a todo o ámbito territorial a través de representantes de cada un dos Consellos parroquiais. Esta comisión ao igual que a anterior, será permanente ao longo de todo o proceso.

Por último, a Comisión Sectorial, que deberá incluír unha mostra das diferentes áreas de interese cultural, social e de desenvolvemento do Concello; poderá estar formada por persoas de recoñecido prestixo nunha determinada materia, colectivos, con intereses específicos, etc. As áreas de interese propostas son:

 •  Cultura
 •  Patrimonio
 •  Diversidade
 •  Xuventude
 •  Mobilidade
 •  Actividade
 •  Medioambiente
 •  Montes
 •  Sector peixeiro

Esta comisión non terá un carácter permanente senón que se convocará a diferentes axentes en función do ámbito de estudo do PXOM e das necesidades de información do equipo redactor.